Accessibility Tools

Office of the Auditor general seychelles

9enm Lanniverser Lofis Oditer Zeneral

A lokazyon 9enm lanniverser Lofis Oditer Zeneral, anba son nouvo Lalwa Oditer Zeneral 2010, nou annan gran plezir pour anonse ki nou’n prodwir e prezant 20 rapor avek Lasanble Nasyonal pandan lannen 2017 a 2018. Sa i reprezant en gran lakonplisman e en rikord dan listwar nou Lofis, avan e apre 2010. Sa bann rapor in ganny prodwir an linny avek bann provizyon anba Lartik 158 (3) e (7) Konstitisyon Larepiblik Sesel e osi Lalwa Oditer Zeneral, 2010. Pandan sa menm peryod, Lofis Oditer Zeneral in osi fer sorti en kantite let korespondans pour bann Minister, Departman e Lazans Gouvernman swivan bann travay odit ki’n ganny fer. Lofis Oditer Zeneral in osi sertifye plis ki en santenn kont bann Lazans sekter piblik ki depan lo bidze Gouvernman osi byen bann lantrepriz piblik komersyel anliny avek bann provizyon nou lalwa. Nou bann rapor in ed plizyer Minister, Departman e Lazans Gouvernman pour fer bann amelyorasyon neseser lo fason ki zot zer zot bann resours finansyer, zot kontrol entern e zot performans an zeneral. An rezilta, sa in ede pour asir pli o nivo bonn gourvernans, latransparans e responsabilite dan lafason ki zot travay. Pandan sa bann dernyen lannen, prezans Lofis Oditer Zeneral in osi ganny rekonnet e apresye lo nivo nasyonal e osi enternasyonal. Nou Lofis in angaze avek bokou dimoun e lorganizasyon ki annan menm lentere e konsern avek nou travay. Sa in ganny fer atraver bann dyalog konstriktiv, partenarya e osi atraver nou langazman dan bann lasosyasyon profesyonnel. Dan nou travay toulezour, nou fer tou zefor pour swiv bann lalwa respektiv, nou mentenir bann Kod Etik e swiv bann standar enternasyonal odit bann lasosyasyon ki nou afliye avek tel ki Lorganizasyon Enternasyonal pour bann Lenstitisyon Odit Siprenm (INTOSAI). Nou adopte bann bon pratik, protez e defann lentere piblik e osi asir devlopman profesyonnel e kontinyel nou bann zofisye. Kot Lofis Oditer Zeneral, nou antouzyas pour fer sa pa ekstra pour deservi nou nasyon avek tou nou abilite e resours ki a nou dispozisyon.